Prečo sa stať členom

Byť členom AKK v prvom rade znamená otvorené vyznanie viery v službe pre Božie dielo – evanjelizáciu spoločnosti aj prostredníctvom šírenia kresťanského koučingu.

Na rozdiel od svetských koučov, ktorí sú našimi partnermi i priateľmi na ceste šírenia koučingu v spoločnosti, prinášame dôležitý duchovný rozmer do našich rozhovorov. Ako kresťanskí kouči vstupujeme do koučovacieho rozhovoru vždy v spoločenstve s Bohom. Ak cítite volanie byť kresťanským koučom, je to spôsob, ako byť súčasťou Božieho plánu a úlohou AKK je podporovať vás v tom. Súčasný svet je náročný pre život z rôznych aspektov. O to viac potrebuje veľa Božej lásky, ľudského porozumenia, počúvania jeden druhého a teda aj realizácie premieňajúcich rozhovorov s kresťanskými koučmi.

Byť členom AKK znamená, že okrem klasických výhod (podieľanie sa na činnosti AKK, voliť či byť volený do orgánov asociácie v zmysle stanov, byť informovaný o novinkách, mať zvýhodnené ceny programov, byť zaradený do databázy AKK, vzdelávať a rozvíjať sa odborne...) sa pridávate do silnejúcej komunity kresťanských koučov, ktorí veria, že kresťanský koučing je vynikajúcim nástrojom budovania kultúry Božieho kráľovstva v ľudských srdciach.

Navyše ako člen AKK:

 • dnes stojíte pri zrode kresťanského diela – AKK a môžete vtláčať svoju pečať do jeho života svojimi jedinečnými darmi
 • stávate sa členom rodiny ľudí s rovnakými záujmami slúžiť a robiť dobro; chceme dať službu tomuto svetu, lebo Boh nás obdaroval talentom na kresťanský koučing a my ho napĺňame svojou službou druhým,
 • budujete si svoju kredibilitu, zviditeľnenie a ľahšie nadväzujete spoluprácu s farnosťou i farníkmi,
 • získavate podporu oficiálne zaregistrovanej organizácie, ktorej poslaním je aj budovať vzťahy s kresťanskými cirkvami, cirkevnými inštitúciami, kresťanským školstvom rôznych stupňov, a ďalšími organizáciami a prinášať kresťanský koučing všade tam, kde je potrebný,
 • ste súčasťou celoslovenského tímu, ktorý rastie odborne aj duchovne a spolupracuje s kresťanskými koučmi vo svete
 • máte priestor vytvárať a spolupodieľať sa na celoslovenských projektoch, ako Národný týždeň manželstva, Deň rodiny ...
 • stávate sa súčasťou laickej formačnej sily Cirkvi,
 • môžete podporovať rast ďalších kresťanských koučov, učiť ich a deliť sa s nimi o svoje skúsenosti
 • získate podporu pri príprave na individuálnu medzinárodnú certifikáciu podľa CCNI,
 • môžete sa zúčastňovať stretnutí kresťanských koučov či už na celoslovenskej alebo lokálnej úrovni, pracovať na svojom odbornom i duchovnom raste,
 • získate aj iné, dnes ešte netušené výhody a príležitosti v službe pre druhých.

Staňte sa - ako člen AKK - "kvasom," ktorý aj cez premieňajúce rozhovory prerastá našu spoločnosť a motivuje ľudí hľadať cestu ako žiť v súlade s Božím plánom .

Druhy členstva

Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá požiada o členstvo, súhlasí so Stanovami AKK, Etickým kódexom kresťanského kouča, podpíše Vyhlásenie o viere (podpis Vyhlásenia o viere sa od právnickej osoby nevyžaduje) a rešpektuje uznesenia Valného zhromaždenia. Čestné členstvo udeľuje rada AKK na valnom zhromaždení.


Riadny člen

Riadnym členom sa môže stať kouč, ktorý má minimálne 60-hodinové vzdelanie v koučingu, potvrdené príslušným certifikátom/certifikátmi o absolvovaní a uznané AKK (kópiu certifikátu/certifikátov prikladáte elektronicky do prihlášky). Ak bolo vzdelanie získané vo "svetskej" koučovacej škole, odporúča sa absolvovať modul "Špecifiká kresťanského koučingu," ktorý bude zabezpečovať Asociácia.

Výška členského poplatku je 50 eur na 1 rok. 

Zvýhodnený členský poplatok pre zasvätené osoby je 30 eur na 1 rok.


Pridružený člen

Pridruženým členom sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá má záujem o členstvo, ale nespĺňa podmienky riadneho členstva alebo aktuálne nechce byť riadnym členom.  

Radi privítame koučov i sympatizantov, ktorí svojim členstvom preukážu svoju túžbu podporovať nás v našej misii a byť účastní našich podujatí.

Výška členského poplatku je 30 eur na 1 rok .  


Podporovateľ

Členom podporovateľom sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá chce podporiť kresťanský koučing na Slovensku. 

Výška členského poplatku je 30 eur na 1 rok . 

Ako sa stať členom

Členstvo vzniká prijatím za člena na základe podanej prihlášky schválenej radou AKK a zaplatením členského poplatku. Členstvo sa obnovuje zaplatením členského poplatku na daný kalendárny rok. Pred samotným vyplnením Prihlášky je dôležité prečítať si nižšie uvedené dokumenty, lebo v prihlasovacom procese podpisujete súhlas s ich obsahom a zaväzujete sa k ich uplatňovaniu vo svojej praxi: 

Dokumenty:

V prípade akýchkoľvek otázok či komplikácií nás kontaktujte.