Vyhlásenie o viere členov Asociácie kresťanských koučov

My, kresťanskí kouči, členovia Asociácie kresťanských koučov, veríme, že:

Je len jeden pravý Boh v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

Boha Otec všemohúci, Stvoriteľ neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Je milostivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi láskavý. Miluje spravodlivosť a právo. Vie všetko a s láskou sa stará o svoje stvorenie.

Pán Ježiš Kristus, jednorodený Syn Boží, je zrodený z Otca pred všetkými vekmi; Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh z Boha pravého, splodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, zostúpil k zosnulým, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. Zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Ducha Svätý, Pán a Oživovateľ, vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Prichádza, aby žil v nás a viedol nás k pravému kresťanskému životu. Skrze neho sa v našich srdciach rozlieva Božia láska. Jeho prítomnosť nás uschopňuje k poznaniu Boha a jeho zámerov s nami. Pozýva nás k tvorivej spolupráci ako Božie deti. Usvedčuje nás z hriechu a zároveň je naším Tešiteľom, ktorý vedie k znovuzrodeniu v Duchu, vovádza do plnej pravdy a jeho pôsobením vrastáme do pravej radosti a slobody Božích detí.

Sväté písmo je Božie slovo vnuknuté prostredníctvom Ducha Svätého konkrétnym ľuďom. Je pravdivé, aktuálne, živé a účinné v každom čase. Predstavuje základný písomný podklad kresťanskej viery. Je zdrojom múdrosti a poznania. Otvára priestor pre pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch.

Človek bol stvorený na obraz Boha ako jedinečná rozmýšľajúca a vzťahová bytosť s telom, duchom a dušou. Prvotný pád človeka do hriechu narušil jeho pôvodnú jednotu s Bohom a do života človeka vstúpila smrť. Človek však ostáva i naďalej Bohom nekonečne milovaný a Boh túži po jeho spáse. Zjavuje mu svoju vôľu, aby mohol žiť v jednote s ním a dosiahnuť večný život.

Svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev tvoria všetci veriaci kresťania, ktorí vyznávajú jeden krst na odpustenie hriechov. Je mystickým telom Krista a miestom prebývania Boha prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý žije v nás. Všetci kresťania sú pozvaní vytvárať spoločenstvo lásky a modlitby a sú poslaní ísť do celého sveta, aby sa delili o radostnú zvesť Evanjelia, ktorú majú dosvedčovať vlastným životom.