Stanovy Asociácie kresťanských koučov


PREAMBULA

Asociácia kresťanských koučov je organizované zoskupenie profesionálnych koučov a tiež sympatizantov koučingu, ktorí podporujú koučing vychádzajúci z kresťanského chápania človeka. Základným cieľom je zabezpečovať svojim členom i verejnosti možnosti sústavného rozvoja odbornosti i osobnosti a tiež komunikovať s tretími stranami tak, aby sa kresťanský koučing stal dostupným a kvalitným nástrojom rozvoja osobnosti pre širokú verejnosť a napomáhal tak zdravému formovaniu spoločnosti.

Článok I.

Názov, sídlo a ciele združenia

1. Názov združenia: Asociácia kresťanských koučov, skrátený názov AKK (ďalej len AKK).

2. Sídlo združenia: Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina.

3. Činnosť AKK je zameraná predovšetkým na zvyšovanie odbornosti a kvality svojich členov a tiež na vytváranie možností spolupráce s verejnosťou s cieľom efektívnejšie slúžiť spoločnosti. Poslaním AKK je najmä:

a) Združovať jednotlivcov a organizácie, ktorí sa zaoberajú koučovaním alebo podporujú využívanie koučovania               za účelom rozvoja a rastu človeka.

b) Podporovať využívanie kresťanského koučingu v oblasti sprevádzania ľudí pri ich osobnostnom, duchovnom aj           profesijnom raste, rešpektujúc jedinečnosť a hodnotu každého človeka.

c) Presadzovať koučovanie v súlade s medzinárodnými štandardmi.

d) Šíriť povedomie o kresťanskom koučingu na Slovensku, kultivovať trh, vysvetľovať rozdiely medzi koučovaním a           inými pomáhajúcimi profesiami.

e) Pomáhať svojim členom v trvalom rozvoji.

f) Iniciovať a realizovať aktivity smerujúce k ochrane a podpore duševného zdravia a k sociálnej pomoci.

g) Spolupracovať s národnými aj medzinárodnými inštitúciami s cieľom napĺňať svoje poslanie.

Článok II.

Členstvo, práva a povinnosti členov

1. Členstvo v AKK je dobrovoľné.

2. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá požiada o členstvo, súhlasí so stanovami AKK, s Etickým kódexom kresťanského kouča, podpíše Vyhlásenie o viere (Vyhlásenie o viere sa od právnickej osoby nevyžaduje) a rešpektuje uznesenia valného zhromaždenia.

3. Členstvo fyzických osôb v AKK má tri formy:

a) riadny člen osoba, ktorá má minimálne 60-hodinové vzdelanie v koučingu, potvrdené príslušným certifikátom          o absolvovaní a uznané AKK.

b) pridružený člen osoba, ktorá má záujem o členstvo, ale nespĺňa podmienky riadneho členstva alebo aktuálne             nechce byť riadnym členom.

c) čestný člen osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj koučovania a šírenie myšlienok kresťanského                         koučingu, prípadne o dobré meno alebo výsledky AKK; toto členstvo sa udeľuje na valnom zhromaždení na návrh           rady AKK.

4. Členstvo právnických osôb v AKK má formu člena podporovateľa.

5. Členstvo vzniká prijatím za člena na základe podanej prihlášky schválenej radou AKK a zaplatením členského poplatku. Členstvo sa obnovuje zaplatením členského poplatku na daný kalendárny rok.

6. Členstvo zaniká:

a) neuhradením členského poplatku v stanovenom termíne,

b) vystúpením člena, pričom členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z AKK                 alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,

c) vylúčením člena na základe písomného rozhodnutia o vylúčení vydaného radou AKK; rada AKK rokuje na                     základe písomného podnetu doručeného rade AKK a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov; člen, ktorého sa           návrh na vylúčenie týka, je prizvaný do diskusie; jeho účasť je dobrovoľná; členstvo zaniká dňom rozhodnutia o               vylúčení,

d) zánikom právnickej osoby,

e) úmrtím člena,

f) zánikom AKK.

Zaplatený členský poplatok sa v prípade zániku členstva nevracia.

7. Člen má právo:

a) podieľať sa na činnosti AKK,

b) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia,

c) voliť jedným hlasom na valnom zhromaždení (platí pre riadnych a čestných členov),

d) byť volený do orgánov AKK (volený môže byť len riadny člen),

e) byť zastupovaný pri hlasovaní na základe písomného splnomocnenia,

f) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov AKK,

g) predkladať orgánom AKK návrhy, pripomienky a námety k činnosti AKK, sťažnosti a žiadať o stanovisko,

h) používať pri svojej prezentácii informáciu o členstve v AKK,

i) využívať zdieľané know-how,

j)podať písomný návrh na zvolanie valného zhromaždenia.

8. Člen má povinnosti:

a) dodržiavať stanovy AKK a Etický kódex kresťanského kouča,

b) vystupovať v súlade s poslaním AKK, chrániť a presadzovať jej záujmy a dobré meno,

c) plniť uznesenia orgánov AKK,

d) pomáhať pri plnení cieľov AKK podľa svojich možností,

e) platiť členské príspevky,

f) ochraňovať a zveľaďovať majetok AKK.

9. Všetky údaje o členoch sa uchovávajú a používajú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR).

Článok III.

Orgány AKK

1. Orgánmi AKK sú:

a) najvyšší orgán – valné zhromaždenie AKK,

b) štatutárny orgán – predseda AKK,

c) výkonný orgán - rada AKK.

Článok IV.

Valné zhromaždenie AKK

1. Najvyšším orgánom AKK je valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia AKK.

2. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ):

a) schvaľuje plán činnosti AKK, rozpočet, správu o hospodárení a účtovnú závierku,

b) schvaľuje štruktúru orgánov AKK a volí a odvoláva ich členov,

c) schvaľuje zmeny a doplnky stanov,

d) prerokuje a schvaľuje návrhy rady AKK,

e) schvaľuje výšku členského poplatku,

f) má právo zrušiť rozhodnutie rady AKK o vylúčení člena, 

g) rozhoduje o zrušení AKK a nakladaní s majetkom po zrušení.

3. Zvoláva ho predseda AKK alebo rada AKK z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny členov AKK.

4. Uznáša sa hlasovaním zúčastnených členov s hlasovacím právom, pričom sa počítajú aj členovia zastúpení na základe plnomocenstva.

5. VZ je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov AKK s hlasovacím právom, vrátane splnomocnených zástupcov. Uznesenie VZ je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina platných hlasov.

6. Hlasovanie je možné uskutočniť aj PER ROLLAM (elektronicky alebo písomne), pričom v návrhu na predmet hlasovania bude uvedený aj termín vyjadrenia. V prípade, že sa člen v stanovenom termíne nevyjadrí (kladne alebo záporne), znamená to jeho neúčasť na hlasovaní. Hlasovanie je platné, ak sa vyjadrí nadpolovičná väčšina členov AKK s hlasovacím právom a následne rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov, ktorí k uvedenému termínu hlasovali.

Článok V.

Štatutárny orgán - predseda AKK

1. Štatutárnym orgánom AKK je predseda AKK a za svoju činnosť zodpovedá VZ. Je volený VZ na obdobie jedného roka.

2. Predseda AKK:

a) zastupuje AKK navonok a koná v jej mene samostatne,

b) riadi činnosť rady AKK a vedie jej zasadnutia,

c) poveruje členov rady AKK svojím zastupovaním na konkrétne činnosti,

 d) zvoláva VZ spravidla raz do roka alebo na základe písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny členov  do 30                dní od splnenia podmienky prijatia písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny členov AKK,

e) vykonáva práva a povinnosti dané pracovno-právnymi predpismi alebo inými predpismi.

Článok VI.

Rada AKK

1. Je výkonným orgánom AKK a najvyšším orgánom AKK medzi valnými zhromaždeniami. Má 5-7 členov, vrátane predsedu AKK a pokladníka. Členovia rady AKK sú volení na VZ z kandidátov z riadnych členov AKK na obdobie jedného roka. Na čele rady AKK stojí predseda AKK.

2. Rada AKK:

a) zabezpečuje a riadi činnosť AKK medzi valnými zhromaždeniami pod vedením predsedu AKK,

b) vykonáva rozhodnutia VZ v oblasti svojej pôsobnosti,

c) schvaľuje prijatie nových členov,

d) prešetruje podnety na vylúčenie člena a rozhoduje o vylúčení člena AKK,

e) prešetruje iné sťažnosti,

f) schvaľuje interné predpisy, pravidlá a dokumenty pre činnosť AKK formou uznesení v oblasti svojej pôsobnosti,

g) predkladá plán činnosti AKK, rozpočet a správu o hospodárení na schválenie VZ,

h) koordinuje pracovné skupiny AKK, ktoré si zvolí,

i) zabezpečuje organizáciu podujatí AKK,

j) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva AKK,

k) vyhotoví a zverejní zápisnicu z VZ,

l) vyhotoví a zverejní zápisnicu zo zasadnutia rady AKK.

3. Zasadnutia rady AKK zvoláva predseda AKK. Rada AKK rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Všetky rozhodnutia rady AKK sú zaznamenané do zápisu a uznesenia. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu AKK.

4. Členstvo v rade AKK vrátane predsedu AKK končí:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) písomným vzdaním sa funkcie,

c) zánikom členstva v AKK,

d) odvolaním VZ.

5. Ak počet členov rady AKK vrátane predsedu AKK počas funkčného obdobia klesne pod 5, doplní sa na najbližšom VZ na minimálne 5 a maximálne 7 členov. Dovtedy plní rada AKK svoje úlohy s aktuálnym počtom členov.

6. V prípade odchodu predsedu AKK členovia rady AKK zvolia zastupujúceho predsedu AKK z členov rady AKK a nový predseda AKK bude zvolený na najbližšom VZ.

Článok VII.

Zásady hospodárenia

1. AKK hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú príjmy z členských príspevkov, darov, dotácií, grantov, príjmy z vlastnej činnosti AKK, príjmy z pôžičiek a úverov, príjmy z podielu zaplatenej dane, príjmy z charitatívnej reklamy a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.

3. Za hospodárenie a majetok AKK zodpovedá rada AKK na čele s predsedom AKK. Majetok AKK môže byť použitý na dosahovanie cieľov AKK a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti.

4. AKK hospodári s finančnými prostriedkami prostredníctvom bankového účtu a pokladne.

5. V záujme napĺňania svojho poslania je AKK oprávnená vykonávať aj vlastnú zárobkovú činnosť. V prípade zárobkovej činnosti bude na túto činnosť zriadené živnostenské oprávnenie.

6. Správu o hospodárení spolu s návrhom rozpočtu AKK na ďalšie obdobie predloží na schválenie VZ rada AKK.

7. Majetok, fondy, rezervy a iné finančné prostriedky sa nerozdeľujú priamym a ani nepriamym spôsobom medzi členov AKK.

8. Finančné prebytky z aktivít AKK budú znovu použité na aktivity AKK.

9. Účtovným obdobím AKK je kalendárny rok.

10. Za účelom kontroly hospodárenia s majetkom AKK môže VZ zvoliť revízora AKK, v pôsobnosti ktorého bude najmä kontrola hospodárenia s majetkom vo vlastníctve AKK. Ďalšie podrobnosti stanoví interný predpis.

Článok VIII.

Zánik AKK

1AKK môže zaniknúť rozhodnutím VZ trojpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom, dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

2, Ak AKK zanikne rozhodnutím alebo rozpustením, rada AKK ustanoví likvidátora, ktorý do 15 dní od ukončenia   likvidácie oznámi jej zánik príslušnému ministerstvu. Pri likvidácii AKK sa najprv uhradia jej všetky záväzky. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia VZ a účinnosť ich zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR.

2. AKK vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3. Do konania prvého VZ je výkonná činnosť AKK v právomoci členov prípravného výboru na čele so štatutárom.


V Bratislave dňa 16.6.2023