Archív

AKK uviedla počas adventu sériu adventných zamyslení na každú adventnú nedeľu pod názvom:

Štyri adventné sviece

I. adventná svieca

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"                                       Mk 13,33-37

Ako správni kouči by sme určite hneď spozorneli pri slove "bdejte." Opakuje sa príliš často v tejto krátkej stati a poznáme ho veľmi dôverne aj z mnohých iných statí Svätého písma. Náš Pán nie je zákerný a zlomyseľný panovník, ktorý by nás chcel "nachytať." Práve naopak, je láskavý a milosrdný, milujúci Otec, ktorý túži po našom šťastí a večnej spáse. A táto Jeho výzva je veľmi múdrou a starostlivou smernicou pre náš život. Mať srdce, ktoré je pozorné a zvažuje myšlienky, slová, zámery; prehodnocuje svoje konanie a hľadí na konečný cieľ, je poklad, ktorý nás vedie v ústrety Pánovi. Bdejme teda, čoskoro sa narodí Kráľ!

Čo pre mňa znamená "bdieť?"

Aká "moc" mi bola zverená?

Ako vykonávam svoju "prácu?"

Keby sa teraz Pán vrátil, čo by mi povedal?

Ako mi môže práve tento čas adventu byť užitočný, aby som túto výzvu napĺňal o kúsok dôslednejšie?

Čo konkrétne pre to urobím v tomto prvom týždni?

II. adventná svieca

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 
Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!"    
Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."                                                                                                                                             Mk 1, 1-8

Ján Krstiteľ, výrazná postava adventu. Ján, ktorý vie, kým je. "Ja nie som hoden... Po mne prichádza mocnejší, ako som ja." Ján, ktorý pozná svoju identitu. A toto poznanie ho nijako nefrustruje, nelimituje. Práve naopak, dodáva mu silu i odvahu. Nemlčať! Ohlasovať! Byť iný. Ján, ktorý vie, Kto prichádza...
Pre nás, kresťanských koučov, je veľmi prínosné skúmať svoju identitu. Vďaka poznaniu vlastnej identity môžeme byť pre klientov prínosom. My, rovnako ako Ján Krstiteľ, vieme, že nie sme rozhodujúcou personou koučovacieho rozhovoru. A tiež vieme, že zmeny (malé či väčšie zázraky) sa nedejú skrze nás. Táto skutočnosť nás taktiež nespochybňuje, ale naopak, tešíme sa z nej. Napriek tomu, že my nie sme ústrednou postavou rozhovoru, chceme napomôcť tomu, aby sa vyrovnali "chodníky" v životoch našich klientov.


Na čom zakladám svoju identitu?

Čo alebo koho prinášam do koučovacieho rozhovoru?

Ktorú oblasť svojho života potrebujem v tomto období "vyrovnať"?

III. adventná svieca

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?", on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš... Ja som hlas volajúceho na púšti: 'Vyrovnajte cestu Pánovi,' ako povedal prorok Izaiáš.         
                                 
                                                                   Jn 1,6-8, 18-20, 23

Ten človek, ktorého posiela Boh, si aj Ty. Pozná Ťa po mene a máš pre Neho veľkú hodnotu. V Jeho pláne máš konkrétnu misiu. Chce sa cez Teba dotýkať sŕdc. Túži, aby tí, ktorých k Tebe posiela do koučovacích rozhovorov, mohli zakúsiť Jeho prítomnosť a záujem v Tvojom prístupe, otázkach, podnetoch... Budí to vo mne bázeň i vďačnosť. Dáva nám plnú dôveru. O to viac si potrebujeme uvedomovať, že súčasťou našej práce je jedna dôležitá vec – nezavadzať, aby pravé Svetlo mohlo svietiť ;-) Pre každého z nás to v praxi znamená niečo iné, na čom potrebujeme pracovať. Ale má to jednu spoločnú črtu, ktorú Ján vystihol v inom rozhovore slovami: 'On musí rásť a zo mňa musí ubúdať.'

Čím Bohu zvyknem pri koučovaní "zavadzať?"

Čoho sa potrebujem vzdávať?

Čoho robiť viac?

Čo urobím tieto dni pre rast Krista vo mne? 

IV. adventná svieca

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Anjel potom od nej odišiel.                                                                                               Lk 1,26-38

Lebo Bohu nič nie je nemožné. A tak sa veľký Boh rodí ako malé dieťa. Najvyšší sa stáva najmenším. Lebo v Jeho pláne spásy má všetko svoj význam. Tak ako aj Ty! Ty ako kresťanský kouč. Možno ešte pred niekoľkými rokmi by si si toto nevedel predstaviť. A teraz? Boh Ťa pozval k takejto spolupráci. Spoločne s Tebou chce prichádzať na tento svet a chce premieňať srdcia ľudí. Chce mať Tvoj hlas, Tvoje oči, uši, Tvoje srdce. Čo môžeš urobiť Ty? Mária dáva odpoveď aj za nás. "Nech sa mi stane podľa Tvojho slova."

Kedy si naposledy velebil Boha?
Čo Ti dáva poslanie byť koučom?
Zaspomínaj si na Božie požehnania v Tvojom živote.